„ ..dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."

Cel zostanie osiągnięty

Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc...

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz  zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitarnego.

Osiągnięcie owych celów będzie możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych, jakimi są:

  • zahamowanie zjawiska degradacji obszaru Śródmieścia,
  • zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego miasta poprzez nadanie obiektom i terenom nowych funkcji społeczno-kulturalnych i turystycznych,
  • pobudzenie aktywności oraz stymulowanie współpracy środowiska lokalnego na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego niektórych grup społecznych,
  • zahamowanie procesu marginalizacji ekonomicznej i społecznej rewitalizowanego obszaru,
  • ograniczenie ruchu samochodowego na obszarze objętym rewitalizacją,
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
  • ożywienie gospodarcze i kulturalne Śródmieścia.

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców. Placom zostanie przywrócona ich pierwotna forma i funkcja. Ograniczony zostanie ruch samochodowy, dzięki czemu Rynek oraz objęte projektem ulice przyległe nabiorą charakteru miejsca spotkań i spacerów nie tylko mieszkańców, ale także turystów.

Powrót