„ ..dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."

Zadania realizowane w ramach projektu

Szczegółowe informacje, zdjęcia, wizualizacje...

Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Stefana...

Skwer położony jest między ulicami Wesołą i Jana Pawła II
oraz między terenem Kurii Diecezji Kieleckiej - od północy i terenem Parafii Katedralnej - od południa.
Teren stanowi przestrzeń publiczną małego parku miejskiego – „skweru”
o funkcji komunikacji pieszej i zieleni rekreacyjnej.

Wykaz zadań inwestycyjnych związanych z przebudową Skweru Stefana Żeromskiego w Kielcach.

 1. Przebudowa układu komunikacyjnego:
  • zmniejszenie placu centralnego,
  •  przebudowa nawierzchni alejek głównych, likwidacja części ciągów bocznych,
  •  budowa nowych alejek bocznych,
 2. Przebudowa (rozbudowa) cokołu pomnika w dostosowanie do nowego układu placu centralnego,
 3. Przebudowa nawierzchni zjazdów do kurii i zabudowań Parafii Katedralnej,
 4. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana Pawła II wraz z wymianą lamp oświetleniowych,
 5. Przebudowa (odtworzenie) istniejących murków, ogrodzeń i schodów,
 6. Budowa murków oporowych - siedzisk kamiennych, nośników oświetlenia,
 7. Budowa zasilania placu centralnego w energię elektryczną na potrzeby nagłośnienia,
 8. Budowa (przebudowa) oświetlenia;
  • oświetlenie placu centralnego oraz pomnika,
  • oświetlenie alejek;
  • w formie wbudowanego oświetlenia w cokoły murków siedzisk,
  • w formie latarni parkowych,
 9. Budowa masztu na flagę,
 10. Przemieszczenie szaletu miejskiego (zmiana usytuowania na bardziej dyskretny z wykorzystaniem istniejących przyłączy),
 11. Regulacja istniejącej zieleni, nasadzenie niskiej zieleni strukturalnej, założenie rabat z krzewów ozdobnych, podsadzanych roślinnością sezonową.

Zobacz również:

Powrót